Regulamin


§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Klubu Fanti Fitness, zwanego dalej Klubem. Klub prowadzony jest przez firmę Fanti.pl, ul. Legionów 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-203-79-11.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Klient - osoba, która zarejestrowała się w Klubie.
Karta członkowska - dokument imienny, legitymujący prawo do korzystania z określonych usług Klubu.
Rejestracja w Klubie jest równoznaczna z akceptacją poniższego regulaminu.


§ 2. Klienci Klubu


Klientem może być osoba, która ukończyła 16 lat. Osoby poniżej 16-go roku życia mogą korzystać z usług Klubu wyłącznie pod nadzorem rodziców lub opiekunów lub na podstawie dostarczonej do Klubu pisemnej zgody ww. osób.
Klient jest zobowiązany okazywać przy wejściu kartę członkowską lub dokument ze zdjęciem. Klub zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Klientów.
Niedozwolone jest posługiwanie się cudzą kartą członkowską. Klub zastrzega sobie prawo do zatrzymania karty w przypadku stwierdzenia, że posługuje się nią osoba nieuprawniona.
W przypadku zgubienia karty członkowskiej, Klient jest zobowiązany powiadomić o tym Klub. Wydana zostanie wówczas nowa karta członkowska.
Klienci mogą korzystać z usług Klubu na podstawie aktualnie wykupionego karnetu lub jednorazowego wejścia, zgodnie z aktualnym cennikiem.
Po upływie terminu określonego w karnecie, automatycznie traci on ważność bez względu na niemożność wykorzystania karnetu przez Klienta chyba, że niemożność wykorzystania karnetu wynikała z przyczyn leżących po stronie Klubu - wówczas Klientowi przysługuje przedłużenie umowy o okres zamknięcia.

 

§ 3. Obowiązki Klienta

Klient zobowiązany jest do:
- p
owstrzymywania się od działań mogących zakłócić innym osobom korzystanie z usług Klubu,
- przestrzegania czystości oraz poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania,
- przechowywania wnoszonych ze sobą rzeczy w przeznaczonych do tego celu szafkach,
- zapoznania się, przed rozpoczęciem zajęć, z zasadami dotyczącymi użytkowania i korzystania ze sprzętu,
- stosowania się do zasad użytkowania poszczególnych pomieszczeń oraz znajdujących się w nich urządzeń
i przyrządów,
- odłożenia sprzętu po każdym ćwiczeniu na przeznaczone do tego miejsce,
- noszenia w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń odpowiedniego ubioru i obuwia oraz używania ręczników w trakcie ćwiczeń,
- podporządkowania się zarządzeniom Klubu i poleceniom trenera.

Na terenie Klubu (siłownia, sala fitness, szatnie) obowiązuje kryte obuwie sportowe typu non marking. W pomieszczeniach takich jak łazienki oraz prysznice Klienci są zobowiązani do używania obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie.
Klub może odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których zachowanie bądź ubiór zostaną uznane przez Klub za nieodpowiednie.
W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków; przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków; przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
Zabrania się używania, bez zgody Klubu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Klub jest uprawniony do fotografowania i filmowania swoich obiektów oraz prowadzonych zajęć dla celów reklamowych i promocyjnych, w tym również niezamierzonego utrwalenia wizerunku Klientów, o czym każdorazowo ma obowiązek uprzedzić Klienta.


§ 4. Przechowywanie przedmiotów na terenie Klubu


Dokumenty, pieniądze i inne przedmioty wartościowe Członek Klubu powinien zdeponować w specjalnie do tego przeznaczonej szafce.
Po wejściu do Klubu i okazaniu dokumentu uprawniającego do wejścia Klient otrzymuje klucz do szafki na odzież.
Przedmioty, z których Klient nie korzysta podczas zajęć, powinny być przechowywane w zamkniętych szafkach.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
W przypadku zgubienia klucza do szafki Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym recepcji Klubu. W razie nie odnalezienia klucza, Klient ponosi koszt 20 zł.


§ 5. Zajęcia w Klubie


Zajęcia ruchowe prowadzone są w grupach lub indywidualnie. Klub ma prawo rozwiązania grupy lub zmiany terminu prowadzenia zajęć danej grupy po wcześniejszym powiadomieniu o tym Klientów.
W przypadku zajęć z instruktorami, Klienci zobowiązani są do przychodzenia na zajęcia punktualnie, aby nie doszło do dezorganizacji zajęć. Klient korzystający z jednostki treningowej z udziałem instruktora jest pod bezpośrednią jego kontrolą. Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga powiadomienia instruktora.
W odniesieniu do najbardziej popularnych zajęć, Klub zastrzega możliwość wprowadzenia wcześniejszych zapisów na te zajęcia, ze wskazaniem terminu dokonywania takich zapisów.
Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klient powinien zasięgnąć porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
Klub zaleca poddawanie się okresowych badaniom lekarskim w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do ćwiczeń. Ryzyko związane z możliwością powstawania urazów ponosi wyłącznie Klient.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za uaktywnienie i zaostrzenie się schorzeń i chorób, na które cierpią Klienci.


§ 6. Odpowiedzialność za szkody


Klub i jego personel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub kradzieże rzeczy, czy przedmiotów przyniesionych do pomieszczeń obiektu Klubu (dotyczy to także pojazdów i ich zawartości); a także za śmierć, obrażenia lub choroby powstałe w związku z korzystaniem z usług Klubu (włączając zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń  lub sprzętu Klubu), z wyjątkiem tych, które zostały spowodowane przez zawinione działanie personelu Klubu.
Klub nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków nie zawinionych przez Klub. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy mogą dokonać na koszt własny.

§ 7. Karty podarunkowe i rabatowe


Klub prowadzi sprzedaż kart podarunkowych, których okres ważności jest ustalany indywidualnie.
Karta podarunkowa i rabatowa jest wydawana tylko i wyłącznie na okaziciela.
Zakupu karty podarunkowej nie można dokonać poprzez inną kartę podarunkową.
Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Klubowi.
Karta podarunkowa posiada określoną datę ważności, o której Nabywca zostanie poinformowany w momencie jej nabycia.
Klub przyjmuje do realizacji wyłącznie aktualne i nieuszkodzone karty podarunkowe i rabatowe.
Przy realizacji karty podarunkowej lub rabatowej jej użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna karty podarunkowej.
Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny towarów lub, gdy wartość otrzymywanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna karty podarunkowej lub rabatowej.
Aktywacja karty podarunkowej następuje podczas uiszczenia za nią opłaty.
Klub ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej lub rabatowej w przypadku upływu terminu ważności karty lub uszkodzenia przez Użytkownika karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych z karty.
Karty rabatowe z tej samej kampanii (okazji) nie łączą się.


§ 8. Postanowienia końcowe


Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7-22, w soboty w godz. 9-17 oraz niedziele 10-14.
Fanti Fitness zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia Klubu w okresach wakacyjnych, świątecznych lub prac remontowych.
Uwagi dotyczące pracy Klubu mogą być składane w pisemnej formie w recepcji.
Zmiany Regulaminu Klubu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich zmodyfikowanej treści w recepcji.
Aktualny Regulamin jest dostępny w recepcji Klubu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa cywilnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2012r.


Zobacz również

Kolonie, imprezy, eventy

Mamy doświadczenie w prowadzeniu imprez sportowych, eventów, zajęć z dziećmi na kolonii.

Trener personalny Katarzyna Tomczak

Katarzyna Tomczak - asystentka przemiany- doświadczenie i pasja którą zaraża.

Oferta dla firm i grup

Dobre zdrowie i samopoczucie pracowników jest kluczowe do zwiększenia motywacji, zaangażowania i efektywności pracy.

Oferta dla szkół

Wszyscy wiemy jak ważny jest ruch. Wiemy również, że lekcje WF nie zawsze zachęcają młodych ludzi do czynnego uprawiania sportu.